Regulamin

Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKE-BUD Łaszkiewicz, Dzida Sp. j. z siedzibą w Pabianicach, ul. Partyzanca 110/112.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną i w określonym czasie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Obsługi zapytania

(tj. w celu skontaktowania się z Państwem w związku ze złożonym zapytaniem, w celu przedstawienia oferty/udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane przechowywane na czas obsługi zapytania

w przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu realizacji umowy

6 ust. 1 lit. c RODO

Dane przechowywane na okres 5 lat od realizacji zamówienia/usługi/umowy

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

Przesyłanie ofert handlowych i inne działania marketingowe na podstawie udzielonej zgody

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu wycofania zgody

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

 2. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał:

  • pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie

  • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

   • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)

   • dostawcom usług spedycyjnych i transportowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy

   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą

   • dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do wnioskowania o ich poprawianie, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może być ona wycofana w dowolnym momencie.

 3. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.